Tilbud fra RUC

Studentersamarbejde

Projekt- og specialesamarbejde - nyt perspektiv på virksomhedens problemstilling

Hvad er et projekt- eller specialesamarbejde?

De studerendes semesterprojekt er udgangspunktet for samarbejdet. Sammen med de(n) studerende formulerer I en problemstilling med udgangspunkt i jeres praksis. De(n) studerende udarbejder en forskningsbaseret analyse med udgangspunkt i jeres problemstilling. Aftal med de studerende, at I får resultaterne leveret i et format, som giver mening for jer. I leverer til gengæld de relevante ressourcer, empirisk grundlag og professionel feedback på deres arbejde
Samarbejdet foregår oftest med en gruppe studerende. I enkelte tilfælde (ofte specialet) arbejder en studerende alene på projektet.

Varighed: Samarbejdet forløber normalt over 3-6 måneder, men varierer fra uddannelse til uddannelse.

 

Hvad får jeres virksomhed ud af samarbejdet?

 • I får en gennemarbejdet, akademisk og kritisk analyse af jeres udfordring.
 • I får mulighed for se potentielle medarbejdere an og blive klogere på konkrete fagområder
 • I øger de studerendes kendskab til jeres virksomhed og arbejdsområder

Hvad kræver samarbejdet af jer?

1) Formulér et oplæg til samarbejde

 • Samarbejdet etableres med udgangspunkt i de(n) studerendes uddannelse og skal derfor leve op til akademiske standarder på den pågældende uddannelse. Det er op til de studerende at sikre relevansen, men vær opmærksom på at de studerende kan justere projektopslaget.
 • Projektet kan være med udgangspunkt i en konkret udfordring, som de studerende kan formulere et akademisk problem ud fra.
 • Det kan også være et mere åbent oplæg til dialog, hvor I præsenterer jeres virksomhed og forretningsområder og inviterer de studerende til at komme med ideer til projekter, som I kan samarbejde om.
 • Oplægget sendes til samarbejde (at) ruc.dk

Deadline: Vil du samarbejde med en gruppe studerende i foråret, skal vi have dit oplæg et sted mellem november og januar. Drejer det sig om et samarbejde i efteråret skal vi have det mellem juni og august.  

2) Investér jeres tid
I skal bruge noget tid og, efter aftale, give de studerende adgang til relevant data, interviewpersoner mv. Nogle virksomheder stiller også kontorfaciliteter til rådighed. I bestemmer selv omfanget af jeres deltagelse.

 

3) Forventningsafstem inden I går i gang
De bedste samarbejder starter med en ordentlig forventningsafstemning, om hvad der skal foregå samt hvornår. Derfor anbefaler vi, at I formulerer en aftale om udveksling af viden mellem de studerende og jeres virksomhed, inden I går i gang med samarbejdet. I er interesserede i at få en belyst en problemstilling i et forskningsprojekt, men I foretrækker måske at få leveret resultatet i et andet og mere operationelt format. De studerende er interesserede i at få adgang til empiri og i at få jeres professionelle feedback på deres arbejde. Sæt derfor ord på, hvordan resultater og inputs skal overleveres i løbet af og som afslutning på samarbejdsperioden.

 

En praktikant til din virksomhed

Hvad er et praktikforløb? 

Et praktikforløb er en del af de studerendes uddannelse og skal godkendes af universitetet. Praktik indgår i kandidatuddannelsen, og I laver sammen med praktikanten en praktikkontrakt. Flere og flere virksomheder bruger praktik som indgang til at rekruttere studerende til specialesamarbejde, studiejob eller sidenhen fuldtidsjob. Som udgangspunkt er praktikforløbet ulønnet, men I bestemmer dog selv om I vil give praktikanten erkendtligheder.

Varighed: Praktikanten vil typisk være på arbejdspladsen tre-fem dage om ugen. Praktikforløbet varer fra to-fem måneder, men omfanget varierer fra uddannelse til uddannelse.

Hvad får I ud af det?

I skal tænke praktikforløbet som et gensidigt udbytterigt forhold, hvor I får en engageret medarbejder, som kan bidrage til jeres virksomhed med den nyeste viden. 

Praktikanten kan arbejde på forskellige projekter eller arbejdsopgaver, som I ellers ikke ville have haft ressourcer eller faglighed til at løfte.
Praktikanten vil indgå i jeres virksomheds dagligdag og derved have mulighed for at komme med inputs til jeres arbejdsprocesser og opgaver

I får mulighed for at vise jer frem som en attraktiv arbejdsplads og få fingrene i fremtidens talenter. Se praktikforløbet som en oplagt mulighed for et videre samarbejde. Et godt praktikforløb resulterer ofte i et specialesamarbejde, et studiejob eller ansættelse efter endt uddannelse.

Hvad kræver det af jer?

 • Annoncér praktikopslaget på RUC Job- og projektportal
  I lægger selv praktikopslaget i RUC Job- og projektportal. Det er en god idé at være ude med opslaget i god tid. Oktober/november er et godt tidspunkt at offentliggøre jeres stillingsopslag, hvis I ønsker en praktikant i forårssemestret. Tilsvarende er april/maj et godt tidspunkt, hvis I ønsker en praktikant til efterårssemestret.
 • Involvér praktikanten
  I skal sørge for at praktikanten involveres i studierelevante projekter/arbejdsopgaver. Praktikanten forventer at komme til at arbejde med opgaver på et højt fagligt niveau, der svarer til, hvad man vil kunne forvente af en endnu ikke fuldt færdiguddannet kandidat.
 • Vælg en kontaktperson
  I stiller en kontaktperson til rådighed for praktikanten, som praktikanten løbende kan sparre med gennem forløbet.
 • Lav en praktikkontrakt
  I udarbejder sammen med den studerende en praktikkontrakt, som godkendes af en faglig vejleder på Roskilde Universitet, så det sikres, at praktikopholdet er fagligt relevant og sker på baggrund af en klar forventningsafstemning imellem jer og praktikanten.
 • Lad praktikanten blive en del af arbejdspladsen
  Involvér praktikanten i jeres dagligdag – f.eks. også gennem møder/arrangementer, som ikke nødvendigvis har direkte forbindelse til den studerendes arbejde. Det giver praktikanten et godt indblik i, hvordan I som virksomhed arbejder – og hvad I arbejder med. 

 

Ansæt en studerende

En studentermedhjælp er en studerende som er ansat hos jer i virksomheden ved siden af sine studier.

Hvad får I ud af det?

Med en studentermedhjælper har I en unik mulighed for at oplære og knytte bånd til potentielle medarbejdere. Studentermedhjælpen kan løse drifts- og udviklingsopgaver, som det ellers kan være svært at finde tid eller ressourcer til. Den studerende tilfører jeres virksomhed den nyeste forskningsbaserede viden og et sæt friske øjne på de udfordringer, I oplever i dagligdagen. En studentermedhjælper er en fleksibel ressource ind i virksomheden og kan både være ansat et fast timeantal ugentligt eller i et afgrænset periode f.eks. i tilknytning til et projekt.

Hvad kræver det af jer? 

 • I skal selv slå studiejobbet op i RUC Job- og projektportal og står desuden selv for den videre ansættelsesproces. I kan ansøge om en studentermedhjælper når som helst på året.
 • Universitetet stiller ikke krav til studiejobbets form og indhold. Dog anbefaler vi, at den ugentlige arbejdstid ikke overskrider 15 timer. 
 • Det er en rigtig god idé at forventningsafstemme med den studerende og desuden sikre en god introduktion til arbejdsplads og opgaver. 

 

Faglige oplæg og karrierearrangementer - din virksomhed kan deltage

Roskilde Universitet afholder løbende arrangementer med virksomhedsdeltagelse og sætter en dyd i at samarbejde med et bred udsnit af virksomheder; fra store, internationale aktører, over lokale SMV’er til offentlige virksomheder, NGO’er og socialøkonomiske foretagender. 

Nogle arrangementer afvikles i tæt samarbejde med uddannelserne og kan f.eks. være en gæsteforelæsning eller et besøg på en virksomhed som et led i en kursusgang, mens andre har karakter af mere klassiske karrierearrangementer.

Har din virksomhed lyst til at dele ud af jeres viden gennem faglige oplæg, eller ønsker I at høre om andre muligheder for at komme i dialog med vores dygtige studerende, er du velkommen til at kontakte os på samarbejde (at) ruc.dk 

Som RUC Partner er du sikret mulighed for deltagelse i mindst to arrangementer årligt.

 

RUC Partnerskab

Et RUC Partnerskab knytter jeres virksomhed tættere på universitetet og giver jer rig mulighed for at møde, samarbejde med og ansætte studerende og nyuddannede. Med et RUC Partnerskab stiller du din virksomhed stærkt i konkurrencen om fremtidens kompetente medarbejdere.

Med et partnerskab får du: 

 • Synlighed på campus
  Promovering af virksomheden på forskellig vis - fx på ruc.dk og på en fysisk ’wall of partners’ på campus
 • Kvalificering og intensivering af virksomhedssamarbejde
  Individuel rådgivning og sparring i forhold til konkrete opslag (praktik-, projekt-, studiejob- og jobopslag målrettet færdiguddannede), herunder formidling til relevante studerende gennem forskellige kanaler
 • Mulighed for at møde de studerende og nyuddannede
  Deltagelse i arrangementer, hvor I møder studerende og nyuddannede. Det kan være centrale eller lokale arrangementer så som business brunch, karrieremesser, innovation camps, studiejobdating mv.  
 • Virksomhedsprofil i partnerskabsfolder
  Få vist jeres virksomheds profil i vores folder 'Få inspiration til din kommende karriere'. Heri præsenteres alle RUC-partnerne til studerende på Roskilde Universitet.

 

Ønsker du at høre mere om dine muligheder, er du velkommen til at kontakte os på samarbejde (at) ruc.dk

 

Samtlige oplysninger og mere findes på https://ruc.dk/studentersamarbejde