Retningslinjer for ansøgninger

DENNE SIDE ER UNDER ÆNDRING, VIL SENEST VÆRE KLAR EFTER DEN 01.07.2020

 

Retningslinjer og Vejledning

for

modtagelse af tilskud

fra

Rotary Danmarks Hjælpefond

 

Behandlingen af ansøgningerne foretages primært af Forretningsudvalget. Det består af en repræsentant for hvert af de fem Rotary-distrikter i Danmark.

Du kan læse nærmere om bestyrelsen og forretningsudvalget i ”Forretningsorden for bestyrelsen og forretningsudvalg for Rotary Danmarks Hjælpefond” på https://www.rotary.dk/ansogningsskema-samarbejdsaftale.

Inden du går i gang med ansøgningen

Sæt dig grundigt ind i hvilke oplysninger, du skal skal bruge for at vi kan lave en god behandling af din klubs ansøgning, læs derfor nedenstående.

Hvis du er i tvivl om noget til ansøgningen kan du kontakte din distriktsrepræsentant i Hjælpefonden for råd og vejledning.

Ansøgningen

Sørg for at udfylde samtlige felter i skemaet.

Udfyld felterne med korte og præcise tekster. Vi har ikke brug for lange beskrivelser. Vi skal blot kunne konstatere at I opfylder betingelserne for tilskud.

Mulighed for at gemme undervejs.

Hvis du ikke kan gennemføre udfyldelsen af ansøgningsskema, kan du mellemlagre skemaet og vende tilbage på et senere tidspunkt.

Projektets/aktivitetens starttidspunkt.

Det projekt/aktivitet, der søges om tilskud til skal påbegyndes inden 30.6. i Rotary-året.

Ellers kan der først ansøges efter 1.7. i det kommende Rotary-år.

Klubbens involvering i projektet/aktiviteten i søger om tilskud til.

Det er vigtigt for Hjælpefondens bestyrelse, at ansøgerklubben er aktivt involveret i projektet/aktiviteten og/eller i at skaffe klubbens egen andel.

Giv en kort beskrivelse af dette engagement.

Projektets/aktivitetens budget.

Opstil samtlige udgifter og indtægter. Alle beløb skal angives i DKK.

Hvis I arbejder sammen med nogen om projektet/aktiviteten

Husk i givet fald at vedlægge en samarbejdsaftale, der er underskrevet af parterne.

Hjælpefonden støtter ikke:

• andre nationale eller internationale fonde/organisationer/NGO’er eller lignende

• Projekter/aktiviteter vi vurderer er omfattet af det offentliges kerneområder

• Driftsudgifter

• Natur- og vildtregulering

• Rotarianeres udgifter til transport eller forplejning

• Støtte til enkeltpersoner

• Donationer uden konkret Rotary involvering i et projekt eller en aktivitet

• Forskning

• Shelterbox, Water Survivalbox eller tilsvarende

• Indkøb af busser til danske plejecentre og tilsvarende institutioner

• Bogudgivelser, CD- og filmfremstilling, medmindre det har et oplysende formål.

• Honorarer til kunstnere

• Årligt tilbagevendende projekter

• Projekter af enslydende karakter og indhold, selvom det er for en ny målgruppe

• Hvis der er interessekonflikt mellem en eller flere i ansøgerkredsen og projektet

Hvor meget kan I få i tilskud

• I kan højst få det samme tilskud som jeres klub selv yder.

• Et eventuelt tilskud fra The Rotary Foundation (Global Grant eller District Grant) kan ikke

indgå helt eller delvist som klubbens tilskud.

• Hjælpefondens støtte er max. kr. 40.000,- pr. projekt/aktivitet.

• Rotary klubben kan højst, samlet modtage kr. 40.000,- i et Rotary år.

Forudsætninger for støtte:

a) Ansøgningen skal være anbefalet af en eller flere Rotary klubber/distrikter.

b) Ved ansøgning om støtte til projekter med deltagelse af flere klubber opgøres støtten pr.

deltagende klub. Opgørelsen skal anføres i ansøgningen.

c) Projektet skal være et engangsprojekt/-aktivitet.

d) Der kan max. bevilges 5.000 kr. pr. klub til julehjælp som f.eks. julegaver og julearrangementer. Samme type julehjælp kan ikke ansøges to år i træk.

Rotaract klubber har mulighed for at ansøge om tilskud på samme vilkår som Rotary klubber.

Landsindsamlinger

Rotary Danmark kan i samarbejde med Hjælpefonden 
oprette landsindsamlinger i forbindelse med katastrofer. Derved kan der opnås skattefradrag. Dog er det et krav at der oplyses CPR- eller CVR-nummer.

Nærmere aftaler sker i samarbejde med FM/RD, FM RDH og RDHs forretningsfører.

Tilbagekaldelse af bevilling/udsættelse af udbetaling af bevilling

Som udgangspunkt udløber et tilsagn om tilskud 3 måneder efter tilsagnets dato. Hvis der er ansøgt om tilskud til projektet/aktiviteten fra The Rotary Foundation udløber tilsagnet fra Rotary Danmarks Hjælpefond 3 måneder efter tilsagnet fra The Rotary Foundation.

Forretningsudvalget kan tilbagekalde bevillinger, der ikke er udbetalt 3 måneder efter datoen på

bevillingsskrivelsen.

Bevillinger kan også tilbagekaldes, hvis formålet har ændret sig i fht. ansøgningens og

bevillingens beskrivelse

Der kan undtagelsesvis søges om udsættelse af 3 måneders fristen hos Formanden.

Samarbejde med andre organisationer

En klub kan godt samarbejde med en anden organisation. Det forudsætter, at der foreligger en

underskreven samarbejdsaftale parterne imellem.

Samarbejdsaftalen findes på Hjælpefondens hjemmeside:

https://www.rotary.dk/ansogningsskema-samarbejdsaftale

Skemaet skal udfyldes og indsendes når ansøgning om støtte er fremsendt.

Aftalen skal præcisere hvem der har ansvaret for de enkelte elementer i det samlede projekt,

herunder økonomi.

Aftalen skal også beskrive rotary-klubbens aktive medvirken i projektet.

Der kan ikke overføres penge til en anden organisation, forening og. lign. uden en Rotary klub

aktivt medvirker i projektet. Alle projekter bør fremstå som Rotary projekter.

Donationer

Der ydes ikke tilskud til donationer.

Særligt om samarbejde med udenlandske Rotary klubber

Hjælpefonden kan kun støtte udenlandske klubbers projekter, hvis der er et formaliseret

samarbejde med en dansk Rotary klub/distrikt. Det er en forudsætning, at den danske Rotary

klub er styrende.

Der vil kunne gives støtte til delprojekter i en organisation, hvor klubben eller distriktet er

styrende, og der foreligger en underskrevet samarbejdsaftale.

Det kræver at klubbens eller distriktets medlemmer er involveret i udførelsen af projektet

Skattefradrag for indbetaling

Medlemmerne i en Rotary klub kan støtte med et pengebeløb til et konkret klubprojekt og

modtage skattefradrag for indbetalingen.

Det forudsætter, at Hjælpefonden har godkendt projektet som skattefradragsberettiget inden

indbetalingen begynder.


Ansøgning om godkendelse af projektet som skattefradragsberettiget sendes til Hjælpefondens

forretningsfører.

En indbetaling, der er givet med en forventning om skattefradrag, kan ikke tilbagebetales, hvis

projektet ikke gennemføres.


En indbetaling, der er givet med en forventning om skattefradrag, kan ikke tilbagebetales, hvis

projektet ikke gennemføres. Beløbet kan dog, efter ansøgning, overføres til et andet projekt, som er

godkendt til skattefradrag. Projekter med opsparing skal være gennemført inden for RDHs regnskabsår.

Overførsel af tilskudsbeløb

En bevilling kan kun bruges til det projekt der er bevilget. Annulleres et projekt skal alle pengene gå retur til Hjælpefonden. Pengene kan ikke overgå til et andet projekt. 

Mindre forbrug skal tilbageføres til Hjælpefonden.

Merforbrug dækkes ikke af Hjælpefonden.

Annulleres et projekt skal bevilling tilbageføres til Hjælpefonden.

Afslutning af et projekt, regnskab m.m.

Når et projekt er afsluttet, skal der fremsendes et regnskab samt en kort projektbeskrivelse,

med dokumentation for anvendte beløb vedlagt kopi af kvitteringer.

Dokumentationen sendes til Hjælpefondens forretningsfører senest 1 måned efter projektets

afslutning.