Grundlov for Rotaryklubber

som vedtaget af Council on Legislation 2019 og ikrafttrådt pr. 1. juli 2019. I tvivlstilfælde gælder den originale tekst i Manual of Procedure 2019. Alle Rotaryklubber skal indføre denne grundlov.

Artikel 1. Definitioner

I denne grundlov har nedenstående ord den beskrevne betydning, med mindre de anvendes
i en sammenhæng, hvor betydningen klart er en anden.

 1. Bestyrelse: Klubbens bestyrelse.
 2. Vedtægter: Klubbens vedtægter.
 3. Præsident: Klubbens præsident.
 4. Medlem: Et medlem af klubben, bortset fra honorære medlemmer.
 5. RI: Rotary International.
 6. Satellitklub (hvor det er relevant): En potentiel klub, hvis medlemmer også er medlemmer af denne klub.
 7. På skrift: En kommunikation bestående af dokumentation, uanset overførelsesmetoden.
 8. År: Den 12-måneders periode, som begynder 1. juli.

Artikel 2. Navn

Klubbens navn er ___ Rotary Klub, medlem af Rotary International. Navnet på en satellitklub til klubben, hvor det er relevant, er ___ Rotary satellitklub.

Artikel 3. Formål

Klubbens formål er:
(a) At tjene Rotarys formål;
(b) Genemføre vellykkede serviceprojekter baseret på Rotarys fem tjenestegrene;
(c) Bidrage til Rotarys fremgang ved at styrke medlemskaber;
(d) Støtte Rotary Foundation; og
(e) Udvikle ledere ud over klubniveau.

Artikel 4. Klubbens hjemsted

Klubbens hjemsted er ___ Enhver satellitklub af denne klub skal være tilhørende samme lokalitet eller nærliggende område.

Artikel 5. Rotarys formål

Rotarys formål er at opmuntre og understøtte viljen til at tjene andre som en forudsætning
for al god virksomhed og i særdeleshed at opmuntre og understøtte:

 1. Udvikling af bekendtskabskredsen for derved at kunne tjene andre;
 2. Høje etiske normer i den daglige virksomhed, anerkendelse af ethvert nyttigt arbejdes værdi samt højnelse af den enkelte rotarianers virksomhed som en mulighed for at tjene samfundet;
 3. Virkeliggørelse af Rotarys ideal om at tjene andre i hver enkelt rotarianers personlige forhold, arbejde og samfundsvirke;
 4. Fremme af international forståelse, venskab og fred gennem et verdensomspændende fællesskab af mennesker i alle livsstillinger, der mødes i ønsket om at tjene andre.

Artikel 6. De fem tjenestegrene

De fem tjenestegrene udgør den idémæssige og praktiske struktur for Rotaryklubben.

 1. Klubtjenesten
  Den første tjenestegren omhandler de funktioner, som et medlem kan påtage sig for at fremme klubbens trivsel.
 2. Erhvervs- og virketjenesten
  Den anden tjenestegren har til formål at fremme høje etiske normer i det daglige virke, at anerkende værdien af alt nyttigt arbejde og at understøtte idealet om at tjene andre som formål for det daglige virke. Medlemmets rolle er at optræde i overensstemmelse med Rotarys principper og at stille sin professionelle kunnen til rådighed for klubprojekter, som skal imødekomme lokalsamfundets interesser og behov.
 3. Samfundstjenesten
  Den tredje tjenestegren omhandler de indsatser, som medlemmerne gør, somme tider i samarbejde med andre, for at forbedre livskvaliteten for dem, der lever i klubbens eller områdets lokalsamfund.
 4. International tjeneste
  Den fjerde tjenestegren omhandler de aktiviteter, som medlemmerne deltager i for at fremme international forståelse, venskab og fred gennem understøttelse af bekendtskab med mennesker fra andre lande og kulturer, med andre traditioner, drømme, håb og problemstillinger. Enten ved læsning og korrespondance, eller gennem samarbejde om klubaktiviteter og –projekter, lavet for at hjælpe folk i andre lande.
 5. Ungdomstjenesten
  Den femte tjenestegren anerkender den positive forandring, som unge og unge voksne undergår gennem deltagelse i aktiviteter omkring ledelsesudvikling, ved medinddragelse i lokale og internationale serviceprojekter og gennem udvekslingsprogrammer, som fremmer fred i verden og kulturel forståelse.

Artikel 7. Møder

Sektion 1. Ordinære møder, (jfr. Sektion 7 om undtagelser fra reglerne i denne sektion.)
(a) Dag og klokkeslæt. Klubbens ordinære møde holdes én gang ugentligt på den
dag og det klokkeslæt, som er fastsat i klubbens vedtægter.
(b) Deltagelse kan ske personligt, som telefonmøde, gennem et onlinemøde eller
gennem onlineforbindelse for de medlemmer, hvis deltagelse ellers ville blive umuliggjort. Alternativt kan en klub holde møde én gang hver uge eller i løbet af ugen på et tidspunkt valgt på
forhånd i form af en interaktiv aktivitet lagt op på klubbens hjemmeside. Sidstnævnte
type møde anses som afholdt på den dag, hvor den interaktive aktivitet er lagt op på hjemmesiden.
(c) Ændring af møde. Af særlige grunde kan bestyrelsen flytte det ordinære møde til en hvilken som helst anden dag i løbet af den periode, som begynder med dagen efter det senest afholdte
ordinære møde og slutter med dagen før næste ordinære møde.
(d) Aflysning. Bestyrelsen kan aflyse et ordinært møde af følgende årsager:

 1. hvis mødet falder på en helligdag eller en almindeligt anerkendt fridag;
 2. i tilfælde af et klubmedlems død;
 3. i tilfælde af en epidemi eller katastrofe, som har ramt hele samfundet,;
 4. eller i tilfælde af en væbnet konflikt i samfundet. Bestyrelsen kan højst aflyse fire møder årligt af andre grunde end de nævnte og dette på betingelse af, at klubben ikke dermed afskæres fra mere end tre ordinære møder i træk.

(e) Satellitklubmøder, (hvor det er relevant.) Hvis det er forudsat i vedtægterne, skal en satellitklub holde ordinære ugentlige møder på et sted, en dag og på et klokkeslæt bestemt af medlemmerne.
Dag, sted og klokkeslæt for mødet kan ændres på samme måde som for en klubs ordinære møder, jfr. sektion 1 c i denne artikel. En sattellitklubs møder kan aflyses på samme måde jfr. sektion
1(d) i denne artikel. Afstemningsmetode skal fremgå af vedtægterne. 
(f) Undtagelser. Klubbens vedtægter kan indholde bestemmelser, der afviger fra denne sektion. Klubben skal dog afholde mindst to møder om måneden.

Sektion 2. Årsmøde
(a)
Et årsmøde, hvor valg af medlemmer til bestyrelsen finder sted, og præsentation af halvårsrapporten, der skal indeholde årets indtægter og udgifter, sammen med sidste års regnskab, skal afholdes senest 31. december som foreskrevet i vedtægterne.
(b) En satellitklub skal holde årsmøde for sine medlemmer senest 31. december med henblik på valg af bestyrelses til varetagelse afsatellitklubbens ledelse.

Sektion 3. Bestyrelsesmøder
Der udfærdiges skriftlige referater fra alle bestyrelsesmøder. Sådanne referater skal være tilgængelige for medlemmerne senest 60 dage efter et mødes afholdelse.

Artikel 8. Medlemskab

Sektion 1. Generelle kvalifikationer
Klubben sammensættes af voksne mennesker, som udviser en god karakter, integritet
og lederskab, som besidder et godt omdømme inden for deres virksomhed, profession
og/eller lokalsamfund, og som er villige til at tjene andre i lokalsamfundet og/eller verdenssamfundet.

Sektion 2. Medlemskaber
Klubben har to slags medlemskaber, nemlig aktive og honorære medlemmer. Klubben
kan sammensætte andre typer i overensstemmelse med sektion 7 i denne artikel. Disse
medlemmer skal rapporteres til RI som enten aktive eller honorære medlemmer.

Sektion 3. Aktivt medlemskab
En person, der besidder de kvalifikationer, som er beskrevet i artikel 5, sektion 2 i RI’s grundlov, kan optages som medlem i klubben.

Sektion 4. Satellitklubmedlemskab
Medlemmer af en satellitklub er også medlemmer af moderklubben indtil det tidspunkt, hvor satellitklubben optages som Rotaryklub i RI.

Sektion 5. Forbudt dobbelt medlemskab
Ingen kan på samme tid være aktivt medlem af denne og en anden klub
(a). bortset fra en satellitklub under denne klub eller
(b) være honorært medlem af denne klub.

Sektion 6. Honorært medlemskab
Valgbarhed til honorært medlemskab fastsættes af klubbens bestyrelse, hvor det honorære
medlem
(a) fritages for at betale kontingent;
(b) ikke kan stemme;
(e) ikke kan vælges til klubembeder;
(d) ikke betragtes som repræsentanter for nogen klassifikation: og
(e) er berettiget til at deltage i alle klubbens møder, men har ingen rettigheder eller
privilegier i andre klubber, undtagen til at besøge klubber uden at være en rotarianers gæst.

Sektion 7. Undtagelser
Klubbens vedtægter kan indeholde bestemmelser, der ikke er i overensstemmelse med artikel 8, sektion 2 og 4-6.

Artikel 9. Sammensætning af medlemsskaber

Sektion 1. Generelle bestemmelser
Ethvert medlem klassificeres i overensstemmelse med sin profession, sit erhverv eller sin art af samfundstjeneste. Klassifikationen skal enten beskrive den vigtigste, anerkendte aktivitet i det firma eller selskab eller den institution, hvortil medlemmet er knyttet, eller beskrive medlemmets vigtigste, anerkendte erhvervsaktivitet eller profession, eller den skal beskrive arten af medlemmets samfundstjeneste. Bestyrelsen kan ændre eller justere et medlems klassifikation, hvis medlemmet ændrer position, erhverv eller beskæftigelse.

Sektion 2. Mangfoldighed i medlemsskab
Klubbens medlemmer bør repræsentere en mangfoldighed i erhverv, beskæftigelse, og organisationer i samfundet, der inkluderer alder, køn, og etnisk diversitet.

Artikel 10. Fremmøde

Sektion 1. Generelle bestemmelser
Ethvert medlem bør deltage i sin klubs ordinære møder eller sin satellitklubs ordinære
møder, hvis det er foreskrevet i vedtægterne, og engagere sig i sin klubs serviceprojekter,
øvrige arrangementer og aktiviteter. Et medlem betragtes som fremmødt ved et ordinært
møde, hvis medlemmet;
(a) er mødt personligt, som telefonmøde, eller bruger en onlineforbindelse gennem
mindst 60 % af mødet:
(b) er til stede, men uventet bliver kaldt væk og bagefter godtgør rimeligheden af handlingen over for bestyrelsen;
(c) deltager i ordinært møde, som er lagt op på klubbens hjemmeside inden for en uge efter dets oplægning; eller;
(d) medlemmet kompenserer for sit fravær på én af følgende måder inden for samme år:

 1. deltager i mindst 60 % af den ordinære mødetid i en anden Rotaryklub, en midlertidig klub, eller en satellitklub under en anden klub;
 2. møder til et ordinært møde eller et satellitklubmøde i en anden klub med det formål at deltage, men klubben mødes ikke til sædvanlig tid og sted.
 3. er til stede og deltager i et klub serviceprojekt eller en klub-sponseret offentlig begivenhed eller et møde, der er godkendt af bestyrelsen;
 4. deltager i bestyrelsesmøde eller i et af bestyrelsen godkendt møde, som vedkommende er tilknyttet;
 5. deltager gennem en klubs hjemmeside i et online møde eller en interaktiv aktivitet;
 6. deltager i et regulært Rotaract- eller Interactmøde, Rotary Community Corps, eller Rotary fellowship eller en midlertidig Rotaract- eller Interact klub, Rotary Community Corps, eller Rotary Fellowship; eller
 7. deltager i et RI convention, Council on Legislation, International Assembly, et Rotary Institute, eller et andet møde, som er indkaldt med godkendelse af RI Board of Directors eller RI president på vegne af Board of Directors, en RI multizone conference, et udvalgsmøde under RI, en Rotary distriktskonference, et Rotary distriktstræningsmøde, ethvert distriktsmøde afholdt under ledelse af RI Board of Directors, ethvert distriktsudvalgsmøde afholdt under ledelse af distriktsguvernøren eller et almindeligt annonceret intercitymøde for Rotaryklubber, eller.

Sektion 2. Tilladt fravær ved udstationering
Hvis et medlem er udstationeret for en længere periode, kan medlemmet deltage i møder i en klub i udstationeringsområdet og derved få godskrevet møderne i egen klub, såfremt der foreligger en gensidig aftale mellem de to klubber.

Sektion 3. Fravær på grund af andre Rotaryaktiviteter
Et medlems fravær er tilladt, hvis medlemmet er:
(a) under rejse til et eller flere møder som specificeret i undersektion (1)(d)(7);
(b) deltager som medlem af en RI kommitte eller som TRF trustee;
(c) deltager som repræsentant for guvernøren i oprettelse af en ny klub;
(d) deltager i et Rotaryanliggende som RI ansat;
(e) er direkte og aktivt engageret i et distriktsponseret, RI-sponseret, eller et TRF-sponseret serviceprojekt i et fjerntliggende område, hvor tilstedeværelse er umulig; eller
(f). deltager i en Rotaryaktivitet, der er godkendt af klubbens bestyrelse, der udelukker deltagelse i mødet.

Sektion 4. RI-embedsmænds fravær
Et medlems fravær er tilladt, hvis vedkommende er nuværende embedsmand under RI eller partner til en sådan.

Sektion 5. Tilladt fravær
Et medlems fravær er tilladt, hvis: 
(a) fraværet er i overensstemmelse med de betingelser og finder sted under de omstændigheder, som bestyrelsen har godkendt. Bestyrelsen kan tillade et medlems fravær af grunde, som den anser for at være gode og tilstrækkelige. Sådan tilladt fravær må som hovedregel
ikke vare mere end 12 måneder. Hvis et medlems tilladte fravær har en helbredsmæssig årsag, eller finder sted efter en fødsel, en adoption eller et plejeforhold for et barn, kan bestyrelsen imidlertid forny det tilladte fravær for en periode, som ligger ud over de oprindelige 12 måneder.
(b) summen af medlemmets alder og anciennitet i Rotary er 85 eller mere, medlemmet har været medlem i mindst 20 år, og medlemmet skriftligt har meddelt klubbens sekretær sit ønske om at blive
fritaget for møde, og bestyrelsen har godkendt dette.

Sektion 6. Mødestatistik
I de tilfælde, hvor et medlems fravær er tilladt i henhold til reglerne i sektion 5a, skal medlemmets manglende fremmøde ikke medregnes som sådan i mødestatistikken. I tilfælde, hvor et medlem, hvis fravær er tilladt i henhold til reglerne i sektion 4 eller undersektion 5(b), deltager i et klubmøde,
skal medlemmet medregnes i klubbens medlems- og fremmødestatistik.

Artikel 11. Bestyrelse, udvalg og embedsmænd

Sektion 1. Ledelse
Klubbens ledelse udgøres af bestyrelsen, der sammensættes i henhold til vedtægterne.

Sektion 2. Myndighed
Bestyrelsen har den øverste kontrol med alle klubbens embedsmænd og udvalg og kan
om fornødent erklære et hvilket som helst embede ledigt.

Sektion 3. Bestyrelsesbeslutninger er endelige
Bestyrelsens beslutninger i alle klubanliggender er endelige og kan udelukkende ankes til klubben. Hvad angår beslutning om ophør af medlemskab, kan et medlem imidlertid i henhold til artikel 13 sektion 6 enten indanke beslutningen for klubben, forlange mægling eller forlange voldgift. I
tilfælde af anke til klubben kan bestyrelsens beslutning kun forkastes ved 2/3 flertal af de
tilstedeværende medlemmer på et ordinært møde, indkaldt af bestyrelsen, og under
forudsætning af, at mødet er beslutningsdygtigt, og underretning om anken er givet af sekretæren til hvert enkelt medlem senest 5 dage før mødets afholdelse. Hvis anke er foretaget, er klubbens afgørelse endelig.

Sektion 4. Embedsmænd
Klubbens embedsmænd er præsidenten, den umiddelbart afgåede præsident, præsident
elect, sekretæren, kassereren samt evt. én eller flere vicepræsidenter, som alle er medlemmer
af bestyrelsen. Embedsmændene skal også omfatte en klubmester, som kan være
medlem af bestyrelsen afhængig af, hvad vedtægterne bestemmer. Klubbens embedsmænd
skal regelmæssigt deltage i satellitklubmøderne.

Sektion 5. Valg af embedsmænd
a. Valgperioder for embedsmænd bortset fra præsidenten. Hver embedsmand vælges efter reglerne i klubbens vedtægter, tiltræder embedet førstkommende 1. juli efter valget og forbliver i embedet i valgperioden, eller indtil efterfølger er valgt og godkendt.
b. Valgperiode for præsidenten. Præsidenten vælges efter reglerne i klubbens vedtægter ikke tidligere end 2 år og ikke senere end 18 måneder før den dag, han tiltræder, og han fungerer som præsident nominee straks fra valget. Præsident nominee skifter titel til præsident elect 1. juli året før sin tiltrædelse. Præsidenten tiltræder sit embede 1. juli og forbliver i embedet 1 år, eller til en efterfølger er valgt og godkendt.
c. Præsidentens kvalifikationer. En kandidat til præsidentembedet skal have tjent som medlem i klubben i mindst et år forud for nominering til embedet som præsident, med mindre distriktsguvernøren beslutter, at tjeneste i mindre end et år er tilstrækkeligt til at opfylde hans krav til præsidentembedet. Præsident elect skal deltage i distriktets PETS (president elect training seminar) og distriktets instruktionsmøde, med mindre guvernør elect godkender fraværet. I så fald skal præsident elect udpege og sende en klubrepræsentant, som skal aflægge rapport til præsident elect. Hvis præsident elect ikke deltager i PETS og i distriktets instruktionsmøde, og han ikke har fået godkendt sit fravær af guvernør elect, eller han, hvis han har fået godkendt sit fravær, ikke sender en udpeget klubrepræsentant til, som hans stedfortræder, at deltage i disse møder,
opfylder han ikke kravene til at kunne tjene som klubpræsident. I sådanne tilfælde skal den nuværende præsident fortsætte som klubpræsident, indtil en efterfølger, som har været til PETS og
instruktionsmøde, eller som har en uddannelse, der af guvernør elect anses som tilstrækkelig, er blevet valgt.

Sektion 6. Ledelse af en satellitklub til klubben
En satellitklub skal have samme hjemsted i samme by som denne klub eller i dens nærområde.
a. Opsyn med en satellitklub. Klubben skal sørge for generelt opsyn og støtte til en satellitklub, som bestyrelsen finder passende.
b. Satellitklubbens bestyrelse. Til at forestå den daglige ledelse skal satellitklubben have sin egen bestyrelse, valgt årligt fra medlemmernes midte og bestående af satellitklubbens embedsmænd samt yderligere 4-6 medlemmer i henhold til vedtægternes bestemmelser. Den øverst rangerende embedsmand er formanden, og øvrige embedsmænd er den umiddelbart afgåede formand, formand elect, sekretæren og kassereren.
Satellitklubbestyrelsen er ansvarlig for den daglige organisation og ledelse af satellitklubben og dens aktiviteter i overensstemmelse med Rotarys regler, forskrifter, politik, hensigter og indsatsområder under moderklubbens vejledning. Den har ingen myndighed iboende eller over denne klub.
c. Procedure for satellitklubbens rapportering. En satellitklub skal årligt indsende en beretning om dens medlemskab, aktiviteter og programmer til klubbens præsident og bestyrelse sammen med et
revideret regnskab og en finansiel status, som skal indgå i klubbens beretning på dens årlige generalforsamling, samt i øvrigt indsende sådanne beretninger, som klubben lejlighedsvis måtte anmode om.

Sektion 7. Udvalg.
Klubben har følgende udvalg:
(a) Klubadministration
(b) Medlemsudvalg
(c) Public image
(d) Rotary Foundation
(e) Serviceprojekter.
Bestyrelsen eller præsidenten kan nedsætte yderligere udvalg efter behov.

Artikel 12. Kontingent

Ethvert medlem skal betale de beløb, der er fastsat i klubbens vedtægter som kontingent.

Artikel 13. Medlemskabets varighed

Sektion 1. Periode
Medlemskabet varer, så længe klubben eksisterer, med mindre det ophører efter følgende
regler:

Sektion 2. Automatisk ophør
(a) Undtagelser. Medlemskabet ophører automatisk, hvis et medlem ikke længere besidder de nødvendige kvalifikationer dertil, med følgende undtagelser; hvis et medlem flytter fra klubbens område men opfylder alle betingelser for medlemsskab, kan bestyrelsen tillade:

 1. at medlemmet, som flytter fra klubbens område, kan beholde sit medlemskab eller
 2. at der aftales om fravær fra klubben, der ikke overskrider et år, som kan sikre medlemmet besøg og blive kendt i den nye klub.

(b) Genindtræden. Når et medlemskab er bragt til ophør i henhold til sektion (a) i denne sektion, kan den pågældende person indgive en ny ansøgning om medlemskab i den samme eller en anden
klassifikation.
(c) Ophør af honorært medlemskab. Honorært medlemskab ophører automatisk ved udløbet af den periode, bestyrelsen har bestemt. Bestyrelsen kan dog forlænge et honorært medlemskab for en
ny periode. Bestyrelsen kan til enhver tid tilbagekalde et honorært medlemskab.

Sektion 3. Ophør pga. kontingentrestance
(a) Procedure. Ethvert medlem, der ikke har betalt sit kontingent inden for 30 dage efter den fastsatte termin, varsles af sekretæren med brev til vedkommendes sidst kendte adresse. Er kontingentet ikke betalt senest 10 dage efter varslet, kan medlemskabet bringes til ophør efter bestyrelsens skøn.
(b) Genindtræden. Et sådant tidligere medlem kan efter bestyrelsens skøn efter ansøgning og mod betaling af vedkommendes gæld til klubben optages som aktivt medlem igen.

Sektion 4. Ophør pga. manglende mødedeltagelse.
(a) Mødeprocenter.
Ethvert medlem skal

 1. deltage i mindst 50% af klubbens ordinære møder, eller satellitklubmøder, eller være engageret i klubprojekter eller andre arrangementer i mindst 12 timer pr. halve Rotaryår, eller en forholdsmæssig kombination af begge.
 2. deltage i mindst 30% af klubbens ordinære møder eller satellitklubmøder, eller være engageret i klubprojekter, andre arrangementer og aktiviteter inden for hvert halve Rotaryår. (Assisterende guvernører, som fastsat af RI’s bestyrelse, skal undtages for disse krav). 
  Hvis et medlem ikke opfylder de ovennævnte krav, kan medlemskabet bringes til ophør, medmindre bestyrelsen godkender årsagerne til fraværet.

(b) Sammenhængende fravær. Ethvert medlem, der undlader at møde ved eller
erstatte 4 på hinanden følgende møder, skal underrettes af bestyrelsen om, at fraværet kan betragtes som en anmodning om ophør af medlemskab, medmindre bestyrelsen godkender årsagerne til fraværet, eller dette sker i overensstemmelse med artikel 10, sektion 4
eller 5. Derefter kan bestyrelsen bringe medlemskabet til ophør ved en flertalsbeslutning.

Sektion 5. Ophør af andre grunde 
(a) Fyldestgørende grund. Bestyrelsen kan bringe medlemskabet til ophør for ethvert medlem, som ikke længere har kvalifikationerne til medlemskab, eller af andre fyldestgørende grunde, hvis
mindst 2/3 af bestyrelsen stemmer herfor på et særligt indkaldt møde. De styrende principper for dette møde findes i artikel 8, sektion 1, i 4- punkts-prøven og i de høje etiske standarder, en rotarianer skal leve op til.
(b) Varsel. Før bestyrelsen træffer en beslutning i henhold til sektion a i denne sektion, skal medlemmet have mindst 10 dages skriftligt varsel om den forestående beslutning og have lejlighed til at forelægge et skriftligt svar for bestyrelsen. Vedkommende har også ret til at møde for bestyrelsen for at tale sin sag. Et sådant varsel skal afleveres personligt eller sendes med anbefalet brev til vedkommendes sidst kendte adresse.

Sektion 6. Ret til appel, mægling eller voldgift
(a) Varsel. Inden for 7 dage efter bestyrelsens afgørelse om ophør af medlemskab, skal sekretæren underrette medlemmet skriftligt. Inden for 14 dage efter meddelelsen, kan medlemmet sende en appel til sekretæren med en appel til klubben om mægling eller voldgift. Proceduren for mægling eller voldgift er beskrevet i artikel 17.

Sektion 7. Bestyrelsens beslutning endelig
Bestyrelsens beslutning er endelig, hvis der ikke er appelleret eller forlangt voldgift.

Sektion 8. Udmeldelse
Ethvert medlems udmeldelse skal være skriftlig og stilet til præsidenten eller sekretæren. Bestyrelsen skal acceptere udmeldelsen, såfremt medlemmet ikke står i gæld til klubben.

Sektion 9. Fortabelse af ret til formue mv.
Uanset årsagen til, at et medlemskab er bragt til ophør, mister det afgåede medlem al ret til andel i formue eller andre aktiver tilhørende klubben, selv om organisationen tildeler medlemmet en sådan rettighed ved medlemsoptagelsen.

Sektion 10. Midlertidig suspension
Uanset enhver bestemmelse i forfatningen, hvor der er opstået uenighed mellem medlemmet
og bestyrelsen, og 

(a) troværdige anklager er fremført, at medlemmet har nægtet eller negliseret
at være i overensstemmelse med forfatningen eller er skyldig i at sprede uklædelig omtale af et medlem eller skadet klubben, og 
(b) hvis anklagerne godkendes og danner grundlag for opsigelse af medlemskabet, og
(c) der ikke tages umiddelbar beslutning om medlemskab, afhængig af sagens udfald, eller udfaldet af en handling, hvor bestyrelsen forudsætter hensigtsmæssig adfærd opstår først, og 
(d) det er i klubbens interesse midlertidigt at suspendere medlemmet uden afstemning om medlemskab og ekskludere medlemmet fra deltagelse i møder og andre klubaktiviteter og fra enhver klubopgave eller position 

kan bestyrelsen, med to-trediedels flertal, midlertidig suspendere medlemmet i en rimelig periode op til 90 dage med de bestemmelser klubben har vedtaget. Et suspenderet medlem kan appellere suspensionen, eller kan bede om betænkningstid eller voldgift som beskrevet i sektion 6 i denne artikel. Under suspensionen, bortfalder bestemmelserne om tilstedeværelse. Før suspensionen
slutter, skal bestyrelsen enten afslutte medlemskabet eller genindsætte Rotarianeren i fuld status.

 

Artikel 14. Samfundsanliggender,nationale og internationale

Sektion 1. Offentlige emner
Problemer, der berører samfundets, nationens og verdens almindelige velfærd, er af interesse og betydning for klubbens medlemmer og kan på en fair og saglig måde undersøges og diskuteres på et klubmøde til oplysning for medlemmerne, for at de kan danne sig deres egne meninger. Dog må
klubben ikke udtrykke en mening om noget aktuelt offentligt stridsspørgsmål.

Sektion 2. Ingen støtte til kandidater
Klubben må ikke støtte eller anbefale nogen kandidat til et offentligt hverv eller embede.
Klubben må heller ikke på et klubmøde diskutere en sådan kandidats fortrin eller mangler.

Sektion 3. Ikke-politisk stillingtagen
(a) Resolutioner og meningstilkendegivelser. Klubben må hverken vedtage eller rundsende resolutioner eller meningstilkendegivelser eller som klub handle i sager, der vedrører verdensanliggender eller internationale politiske sager.
(b) Henvendelser. Klubben må ikke rette henvendelser til klubber, personer eller regeringer, eller rundsende breve, taler eller forslag til løsning af specielle internationale problemer af politisk natur.

Sektion 4. Markering af oprettelsen af Rotary
Ugen, der indeholder årsdagen for oprettelsen af Rotary (23. februar), kaldes for Ugen for international forståelse og fred. Denne uge giver muligheder for at fejre Rotaryservice, mindes tidligere opnåede resultater og for at fokusere på programmerne for fred, forståelse og god vilje, både i det nære samfund og i hele verden.

Artikel 15. Rotarytidsskrifter

Sektion 1. Obligatorisk abonnement
Ethvert medlem skal abonnere på et officiet tidsskrift eller på det godkendte regionale tidsskrift, med mindre klubben af RI’s bestyrelse er blevet fritaget herfor. To rotarianere, der bor på samme adresse, har muligheden for at abonnere på et fælles officielt tidsskrift. Abonnementet skal betales til de af bestyrelsen vedtagne terminer for klubbens kontingentbetalinger.

Sektion 2. Betaling af abonnement
Abonnementsbeløbet indkasseres af klubben fra hvert medlem forud og afregnes til RI’s sekretariat eller til det regionale tidsskrifts kontor.

Artikel 16. Accept af formål og efterlevelse af grundlov og klubvedtægter

Ved betaling af kontingent accepterer hvert medlem Rotarys principper, som de er udtrykt i Rotarys formål, og accepterer at følge og at være bundet af klubbens love og vedtægter, og de er kun på disse betingelser berettigede til at nyde godt af klubbens privilegier. Ethvert medlem er underlagt grundlov og vedtægter, uanset om vedkommende har modtaget et eksemplar af disse.

Artikel 17. Voldgift og mægling

Se den engelske tekst i MOP.

Artikel 18. Vedtægter

Klubben fastsætter selv sine vedtægter, som skal være i overensstemmelse med RI’s grundlov og vedtægter, og reglerne for områdeadministration, hvor en sådan er oprettet af RI, samt denne grundlov. Vedtægterne skal indeholde yderligere regler for klubbens ledelse. Klubbens vedtægter kan ændres.

Artikel 19. Ændringer

Sektion 1. Ændringsprocedure
Med undtagelse af reglerne i denne paragraf sektion 2 kan denne grundlov kun ændres af
Council on Legislation.

Sektion 2. Ændring af artikel 2 og 4
Artikel 2 (navn) og artikel 4 (hjemsted) i denne grundlov kan ændres på ethvert ordinært,
beslutningsdygtigt klubmøde ved flertal på 2/3 af de tilstedeværende og stemmeberettigede
medlemmer. Det er dog en forudsætning, at der er sendt meddelelse om en sådan foreslået ændring til medlemmerne og guvernøren mindst 21 dage før mødet. En sådan ændring skal forelægges RI’s bestyrelse til godkendelse og kan først træde i kraft, når godkendelsen foreligger.
Guvernøren kan give udtryk for sin mening til RI’s bestyrelse i forbindelse med den foreslåede ændring.