Hvordan ledes Rotary

Convention (Årsforsamling)

Convention er RI’s højeste myndighed og afholdes én gang om året i maj/juni måned. Værtskabet går på skift mellem større byer i  Rotaryverdenen. 
På Convention vælges præsidenten for RI, hovedbestyrelsen (Board of Directors) og guvernørerne, og sædvanligvis nomineres de et år eller to i forvejen. For guvernørerne gælder det, at de nomineres i eget distrikt på distriktskonferencen, hvorefter de vælges til District Governor Elect (DGE) på Convention et år før deres tiltræden. Derefter er udpegningen til District Governor (DG) en formssag det følgende år. En kommende guvernør deltager derfor i Convention et år før sin tiltræden.

Hver klub har principielt pligt til at lade sig repræsentere på Convention. Har klubben ikke mulighed for at sende en repræsentant, bør den derfor afgive sin fuldmagt til den nominerede guvernør (DGN).

Der lægges megen vægt på at stimulere, inspirere og informere alle  deltagerne, ikke kun de indkommende guvernører, men alle som er med til at udvikle Rotary på klub-, distrikts- eller verdensplan.

Det kan desuden forekomme, at Convention skal tage stilling til  lovforslag (se nedenfor under Council on Legislation).

Council on Legislation (Lovgivende forsamling)

Council on Legislation er Rotarys lovgivende forsamling og  afholdes hvert 3. år. Council on Legislation består af 1 delegeret for hvert distrikt, som er de eneste, der har stemmeret, samt forskellige embedsmænd og særligt delegerede.

Forslag til lovændringer kan stilles af en Rotaryklub, en  distriktskonference, hovedbestyrelsen og af Council on  Legislation selv.

Efter hvert Council on Legislation modtager hver klub en  fortegnelse over de vedtagelser, der er sket. Klubben kan inden  det næstfølgende Convention protestere mod en eller flere af  vedtagelserne, og hvis mindst 10% af klubstemmerne er imod en vedtagelse, bortfalder den. Forslagsstilleren kan derefter  forelægge sit forslag for ét Conven-tion (se ovenfor) til endelig afgørelse.

Council on Legislations og Conventions vedtagelser træder i kraft den 1. juli umiddel­bart efter vedtagelsen, vedtagelser om  medlems­kontingent dog den 1. januar.

Board of Directors of RI (Hovedbestyrelsen)

Hovedbestyrelsen udgør den øverste valgte ledelse af RI. Det er  dens ansvar, at der bliver iværksat alt, hvad der måtte være  nødvendigt for at fremme Rotarys formål og for at opnå de resultater, som Rotary ønsker.

Hovedbestyrelsen består af 19 medlemmer, nemlig præsident,  præsident elect og 17 menige directors. På Convention vælges de  to førstnævnte for 1 år ad gangen, medens de øvrige vælges med  halvdelen hvert år for 2 år ad gangen. Rotaryverdenen er valgteknisk inddelt i 34 zoner med omtrent lige mange rotarianere i hver (ca. 33.000). 

På forslag fra RI-præsidenten kan hovedbestyrelsen nedsætte et forretningsudvalg på 3-5 medlemmer, der i perioderne mel­lem de ordinære møder kan behandle sager, hvor Rotarys politik ligger  fast.

Hovedbestyrelsens afgørelser er endelige og kan kun ændres gennem  en vedtagelse på Convention.