Vedtægter for Rotary Norden - Danmark

Vedtægter

Tidsskriftet Rotary Norden - Danmark.

Selskabet ”Tidsskriftet Rotary Norden – Danmark”, er et driftsselskab under Rotary Danmark.
Tidsskriftet Rotary Norden - Danmark varetager den administrative danske drift af medlemsbladet Rotary Norden der er et skandinavisk Rotary medlemsblad.

Samtlige danske Rotary medlemmer, er pligtige til at modtage et digitalt eller analogt eksemplar af
magasinet Rotary Norden, som p.t. udgives 6 gange årligt (2018).

§1 Navn Tidsskriftet Rotary Norden – Danmark, CVR: 19349837

§1.1 Hjemsted
Tidsskriftet Rotary Norden – Danmark, har hjemsted ved den af "Rotary Danmarks Råd" udpegede danske administrator. Oplysninger med navn, adresse og tlf. på dansk redaktør, repræsentantskabsmedlem og administrator findes på webadressen https://www.rotary.dk/rotary-norden-vores-medlemsblad

§2 Formål
Tidsskriftet Rotary Norden er medlemsblad for danske og skandinaviske medlemmer af Rotary.

  • Tidsskriftet Rotary Norden informerer om internationale Rotary temaer
  • Tidsskriftet er talerør for Rotary International ud til de skandinaviske medlemmer
  • Tidsskriftet fortæller via artikler og indlæg om klubbernes mange projekter lokalt og internationalt
  • Tidsskriftet beskriver temaer, som kan have interesse for skandinaviske rotarianere
  • Tidsskriftet sikrer åbenhed via læsernes debatsider og læserbreve
  • Tidsskriftet fremmer via artikler og indlæg den internationale forståelse

§2.1 Tilknytning til Rotary International
Tidsskriftet Rotary Norden er underlagt de retningslinjer, som det skandinaviske magasin Rotary Norden er tildelt via en åremåls bestemt licensaftale med Rotary International. Licensaftalen genforhandles jfr. kontrakten.

§3 Indtægter. Tidsskriftet Rotary Norden - Danmark
Tidsskriftet Rotary Norden – Danmark, modtager betaling fra samtlige Rotarianere i Danmark. Betalingen opkræves via Rotary Danmarks Sekretariat og afregnes til Tidsskriftet Rotary Norden – Danmark, hvert halve år ca. 1. august og 1. februar.

§4 Ejerskab. Tidsskriftet Rotary Norden - Danmark
Den danske del af magasinet Rotary Norden ejes af de til enhver tid siddende 5 danske guvernører, som hver repræsenterer et dansk Rotary distrikt, henholdsvis D1440, D1450, D1461, D1470 og D1480.

De 5 danske guvernører har via Rotary Danmarks Råd udpeget et repræsentantskabsmedlem og en dansk administrator. Desuden indstiller man en dansk redaktør, som efterfølgende godkendes af
repræsentantskabet/redaktørkredsen i Rotary Norden.

§4.1 Beslutning i forhold til Tidsskriftet Rotary Norden - Danmark
For at træffe beslutninger, skal mindst to medlemmer af den danske administration være til stede.

Den danske ledelse/administration består af Formanden for Rotary Danmark, det danske
repræsentantskabsmedlem af Rotary Norden, den danske administrator for Rotary Norden samt den danske Landsredaktør for Rotary Norden.

Afgørelser træffes ved almindelig stemmeflerhed. I tilfælde af stemmelighed tæller formanden for Rotary Danmarks stemme dobbelt.

§5 Tegningsret
Tidsskriftet Rotary Norden - Danmark tegnes af den siddende formand for Rotary Danmark i forening med det af Rotary Danmarks Råd udpegede repræsentantskabsmedlem i Rotary Nordens bestyrelse.

§5.1 Prokura
De tegningsberettigede kan give eneprokura til tidsskriftet Rotary Nordens danske administrator.

§6 Vedtægtsændringer for Tidsskriftet Rotary Norden - Danmark
Forslag til vedtægtsændringer skal være det danske repræsentantskabsmedlem i Rotary Norden i hænde senest 1. maj. Vedtægtsændringer godkendes/forkastes ved almindelig stemmeflerhed i Rotary Danmarks Råd på sommermødet i juni.

§7 Økonomi - hæftelse
Tidsskriftet Rotary Norden – Danmark, hæfter overfor Rotary Norden kun for sine forpligtelser, med den til enhver tid tilhørende formue i selskabet. Der påhviler ikke Rotary Danmark eller dens medlemmer nogen personlig hæftelse.

§7.1 Regnskabsperiode - revision
Regnskabet følger kalenderåret fra 1. januar til 31. december.

Regnskabet udarbejdes efter almindeligt anerkendte regnskabsprincipper.

Udgifter skal, med mindre der foreligger helt særlige grunde for en afvigelse, registreres og konteres efter aktivitetstidspunktet.

Regnskabet skal revideres af en statsautoriseret- eller registreret revisor, der vælges for et år af gangen på Rotary Danmarks sommermøde i juni efter indstilling fra Tidsskriftet Rotary Norden – Danmarks administration. Genvalg kan finde sted.

Regnskabet fremsendes til Rotary Danmarks Råd som orientering til RD-bestyrelsesmødet i juni.

Regnskabet sendes umiddelbart efter udarbejdelse til Hovedadministrator i tidsskriftet Rotary Norden, der samler de enkelte landes regnskaber.
Rotary Nordens regnskab forsynes med noter, således at regnskabet giver et retvisende billede af Rotary Nordens danske aktiviteter.

§8 Opløsning af driftsselskabet Tidsskriftet Rotary Norden – Danmark
Administrationsselskabet Tidsskriftet Rotary Norden – Danmark, som er et driftsselskab under Rotary Danmark, kan opløses ved en vedtagelse på 2 på hinanden følgende Rotary Danmark bestyrelsesmøder.
Beslutningen skal have støtte af et simpelt flertal i Rotary Danmarks Råd.

Således vedtaget den 16/6 2018 på Rotary Danmarks sommermøde