Vedtægter for Rotary Norden

1§ NAMN OCH HEMORT

Föreningens namn är Rotary Norden r.f. Föreningens hemort är Helsingfors

2§ SYFTE OCH VERKSAMHET

Föreningens syfte är att
- förmedla information och kunskap om Rotary och dess verksamhet i Norden för att därigenom öka
kunskapen om Rotary och befrämja samhörigheten rotarianer emellan i Norden
- stimulera Rotarys verksamhet i Norden och bidra till verksamhetens utveckling
- förmedla information och kunskap om Rotarys internationella verksamhet
- erbjuda kommunikationslösningar som kompletterar den information som ges via föreningens
tidskrift Rotary Norden.

För att uppnå sitt syfte utger föreningen en tidskrift vid namn Rotary Norden.

Föreningen eftersträvar inte vinst.

3§ MEDLEMMAR

Föreningens medlemmar består av följande föreningar
- Suomen Rotary – Finlands Rotary ry (reg.nr. 101.539)
- Norsk Rotary Forum (reg.nr. 885315402)
- Rotary Norden (Danmark, CVR och SE-nummer 19 34 98 37)
- Rotary Norden (Sverige, reg.nr. 826001-3209)
- Rotarydistrikt 1360 (Island, reg.nr. 610174-3969)
Föreningens styrelse kan anta nya medlemmar som är registrerade föreningar inom Rotaryverksamheten och fungerar som nationella huvudorganisationer i en av de fem nordiska länderna.

4§ FÖRENINGENS ORDINARIE FULMÄKIGEMÖTE

Föreningens beslutanderätt tillkommer föreningens medlemmar och utövas vid föreningens
fullmäktigemöten av föreningens fullmäktigeledamöter. Fullmäktigeledamöter väljs så, att envar av
föreningens medlem utser en fullmäktigeledamot, som representerar respektive föreningsmedlem
vid föreningens fullmäktigemöten. För envar fullmäktigeledamot utser respektive föreningsmedlem
en suppleant. Fullmäktigeledamöternas mandattid ät två (2) år och en fullmäktigeledamot kan
återväljas högst en gång.

Suppleantens mandattid sammanfaller med den, som gäller för fullmäktigeledamöterna.

Föreningens ordinarie möte hålles under april eller maj månad.

Kallelse till föreningens fullmäktigemöte bör tillställas medlemmarna per brev eller e-mail senast
tre (3) veckor före mötet. Till kallelsen skall bifogas en föredragningslista.

Vid föreningens fullmäktigemöten leds ordet av fullmäktigemötets ordförande, som väljs vid
föreningens ordinarie fullmäktigemöte av fullmäktigeledamöterna.

Fullmäktigemötets ordförande fungerar som ordförande för föreningens fullmäktigemöten under
tiden till följande ordinarie fullmäktigemöte då fullmäktigeledamöterna igen väljer ordförande för
föreningens fullmäktigemöten.

Såframt fullmäktigemötets ordförande bli förhindrad att leda ordet vid föreningens
fullmäktigemöten väljer fullmäktigeledamöterna bland sig en ordförande för sagda
fullmäktigemöten. Vid fullmäktigemötena fungerar föreningens huvudadministrator som
sekreterare.

Vid föreningens ordinarie fullmäktigemöte behandlas följande ärenden
- val av ordförande för fullmäktigemötet samt två protokolljusterare
- fastställande av röstlängden
- föreningens årsberättelse och räkenskaper inklusive bokslut för föregående verksamhetsperiod
samt verksamhetgranskarnas utlåtande
- fastställande av bokslut och beslut om hur den vinst eller förlust som har uppkommit föregående
verksamhetsperiod disponeras eller täcks
- beslut om beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen och övriga räkenskapsskyllda
- val av styrelsens ordförande, huvudredaktör, huvudadministrator samt ytterligare en
styrelsemedlem för följande verksamhetsperiod
- val av revisor samt en revisorssuppleant med en mandattid om tre år
- fastställande av medlemsavgiften
- fastställande av budget för följande verksamhetsperiod
- fastställande av tid och plats för följande fullmäktigemöte
- behandlas ärenden, som via rotarydistriktens guvernörer skriftligen har tillställts styrelsen senast
sex (6) veckor före fullmäktigemötet på initiativ av enskilda rotarianer, rotaryklubbar eller
rotarydistrikt.

Vid fullmäktige- och extra fullmäktigemöten har förenigens medlemmar följande röstetal
- Suomen Rotary – Finlands Rotary ry sex (6) röster
- Norsk Rotary Forum sex (6) röster
- Rotary Norden DK fem (5) röster
- Rotary Norden SV tio (10) röster
- Rotarydistrikt 1360 en (1) röst
Ny medlem som föreningens styrelse måhända antar erhåller ett röstetal som motsvarar antalet
rotarydistrikt i den nya medlemsföreningen.

5§ FÖRENINGENS EXTRA FULLMÄKTIGEMÖTE

Extra fullmäktigemöte skall hållas då fullmäktige så besluter eller då styrelsen anser att det finns
anledning därtill eller då minst tre fullmäktigeledamöter så fordrar för behandling av ett på förhand
angivet ärende. Till tillämpliga delar gäller i övrigt samma bestämmelser, som vid föreningens
fullmäktigemöten. Såframt fullmäktigemötets ordförande är förhindrad att leda ordet vid
föreningens extra fullmäktigemöte väljer fullmäktigeledamöterna bland sig en ordförande för sagda
möte.

6§ STYRELSE

Föreningens styrelse, vars uppgift är att handha föreningens verksamhet, består av en ordförande,
föreningens huvudredaktör, föreningens huvudadministrator samt ytterligare en styrelsemedlem,
vilka alla väljs av fullmäktigemötet. Styrelsen skall bestå av medlemmar från Danmark, Finland,
Sverige, Norge eller Island.

Styrelsen är beslutför då minst tre (3) styrelsemedlemmar är närvarande.

Styrelsens medlemmar har alla en (1) röst. Vid lika röstetal avgör ordförandes röst.

Vid styrelsens möten fungerar föreningens huvudadministrator som sekreterare.

7§ TECKNANDE AV FÖRNINGENS NAMN

Föreningens namn tecknas av styrelsen i sin helhet eller av styrelsens ordförande tillsammans med
föreningens huvudredaktör eller huvudadministrator.

8§ RÄKENSKAPER

Föreningens räkenskapsperiod och verksamhetsår sammanfaller med kalenderåret.

9§ ÄNDRING AV STADGAR

Beslut om ändring av föreningens stadgar fattas av föreningens fullmäktigemöte eller extra
fullmäktigemöte och skall biträdas av minst tre fjärdedelar (3/4) av rösterna.

10§ UPPLÖSNING AV FÖRENINGENS

Beslut om upplösning av föreningen fattas av föreningens fullmäktigemöte eller extra
fullmäktigemöte och skall biträdas av minst tre fjärdedelar (3/4) av rösterna.
Om föreningen upplöses används föreningens tillgångar för att främja föreningens syfte på ett
sådant sätt som bestäms av det möte som fattar beslut om upplösningen