Vedtægter og love

Distrikter

RI’s administrative struktur er udformet på en sådan måde, at den kan fungere internationalt. Rotaryverdenen er inddelt i distrikter, som hver ledes af en distriktsguvernør. På distriktsplan afholdes der hvert år mindst tre møder, nemlig distriktskonference, PETS og instruktionsmøde.

Distriktskonferencen

Distriktskonferencen er distriktets årsmøde, hvor den afgåede guvernør fremlægger sin beretning
og sit regnskab til godkendelse. Endvidere træffes beslutning om andre forhold af betydning for distriktet, og forslag fra klubber eller distrikt drøftes og tages evt. under afstemning.
I Rotaryåret to år forud for det Rotaryår, i hvilket der afholdes Council on Legislation, skal
distriktskonferencen udpege en delegeret til deltagelse i Council, medmindre distriktet har vedtaget
at vælge den delegerede ved anvendelse af nomineringsproceduren for distriktsguvernør. Valgbar
er alle, der på valgtidspunktet har gennemført et helt år som guvernør, og som er skriftligt indstillet
af sin klub. Samtidigt skal konferencen tage stilling til forslag om resolutioner eller om ændring
af Rotarys love og vedtægter, fremsat af klubber eller andre.
Distriktskonferencen er imidlertid også stedet, hvor rotarianere mødes for i fagligt og kammeratligt
lag at drøfte Rotary og livet i klubberne. Gennem indlæg og debatter får deltagerne ny
inspiration til det daglige arbejde, og sammenholdet i distriktet styrkes. Endvidere præsenteres
projekter, som er gennemført inden for distriktet. Distriktskonferencen anbefales at vare mindst 2
og højst 3 dage, og den skal indeholde mindst 9 timer med Rotaryindhold.
Konferencen er åben for alle rotarianere, som her kan opleve Rotary i en bredere betydning
end i klubbens hverdag. Normalt deltager klubpræsidenter og sekretærer på klubbens regning.

 

PETS (President Elect Training Seminar)

PETS er et informationsmøde, organiseret af den indkommende guvernør, med følgende formål:

  1. at give en indføring i RI-præsidentens motto og i nye og eksisterende RI-programmer;
  2. at planlægge klub- og distriktsprogram-mer og aktiviteter for det kommende Rotaryår;
  3. at motivere klubpræsidenterne til at udvikle og udfylde deres lederroller;
  4. at informere klubpræsidenterne om distriktets aktiviteter.

PETS bør afholdes senest en måned efter det internationale assembly (guvernørskolen) og på et
andet tidspunkt end instruktionsmødet. Alle præsidenter skal deltage i PETS.
Om alle møder gælder det, at klubberne bør afholde mødeudgifterne for dem, der skal deltage i dem.

Instruktionsmødet

Instruktionsmødet har til formål at instruere og inspirere de indkommende klubembedsmænd,
før de tiltræder ved det nye Rotaryårs begyndelse. Mødet afholdes efter det internationale assembly (guvernørskolen) og inden den 31. maj. De indkommende præsidenter skal deltage i instruktionsmødet for at kunne tiltræde deres embeder. Hvis et evt. fravær godkendes af den indkommende guvernør, skal den indkommende præsident udpege en personlig repræsentant, som har pligt til at aflægge rapport til ham om mødet. De indkommende sekretærer skal også deltage, men også andre ledere i klubben fx udvalgsformænd vil have udbytte af at deltage i mødet. På mødet får deltagerne en grundig og alsidig information om deres opgaver i det kommende Rotaryår.
På instruktionsmødet vedtages endvidere distriktets budget for det kommende Rotaryår.

Assisterende guvernører

Assisterende guvernører fungerer som et bindeled mellem distriktets klubber og guvernøren, og de
skal assistere guvernøren og distriktets udvalgsformænd i arbejdet med at fremme Rotary Internationals og Rotary Foundations aktiviteter og programmer.

Nominering af distriktsguvernør

Der nedsættes en nomineringskomité – på forskellig måde fra distrikt til distrikt – men i overensstemmelse med RIs Vedtægter.
Den siddende distriktsguvernør (DG) indbyder i sit månedsbrev klubberne i distriktet til inden for en nærmere fastsat frist på mindst to måneder at fremkomme med forslag til nominering af distriktsguvernør (DGN). Forslagene sendes til nomineringskomiteens formand. Forslag kan omfatte enhver rotarianer, som på udvælgelsestidspunktet har gennemført et fuldt Rotaryår som
klubpræsident. Ethvert forslag skal være vedtaget på et ordinært klubmøde og skal attesteres af
klubbens sekretær. Hvis en klub ønsker at foreslå et medlem af en anden klub, skal denne klub på
forhånd godkende forslaget.
Nomineringskomiteen er ikke bundet til kun at vælge imellem de indkomne forslag, men kan nominere en hvilken som helst rotarianer i distriktet, som den finder egnet.
Når nomineringskomiteen har truffet sit valg, meddeler den det til DG, som derefter offentliggør
den pågældendes navn og klub for distriktets klubber. Hvis nomineringskomiteen ikke kan blive
enige om en kandidat, er der i RIs Vedtægter, artikel 13, anført forskellige muligheder for at få
truffet en afgørelse.
Efter bekendtgørelsen af nomineringen kan enhver klub inden for en frist fastsat af DG ved bekendtgørelsen foreslå en modkandidat, hvis vedkommende tidligere har været vedtægtsmæssigt
foreslået nomineringskomiteen. Et sådant forslag skal være vedtaget på et ordinært klubmøde.
Hvis en modkandidat er blevet foreslået, skal DG underrette alle klubberne om navnet på denne
modkandidat og spørge, om nogen klub inden for en nærmere fastsat frist ønsker at støtte forslaget. Hvis nogen klub ønsker dette, skal vedtagelsen herom ske på et ordinært klubmøde. Kun modkandidater, der får støtte fra mindst 5 andre klubber, er valgbare.
Hvis der inden for den fastsatte frist ikke er kommet forslag om modkandidater, erklærer DG
inden 15 dage nomineringskomiteens kandidat for DGN.
Hvis der inden for den fastsatte frist er kommet forslag om modkandidater, og den pågældende
nominering får den nødvendige støtte inden for en frist på 15 dage fra den foran anførte frist,
underretter DG alle klubber om den pågældendes navne og kvalifikationer, hvorefter valget afgøres
enten ved skriftlig afstemning eller på den førstkommende distriktskonference (om disse muligheder
se nærmere i RIs Vedtægter, artikel 12, sekt. 7).
Hvis modkandidaten inden for den sidstnævnte frist på 15 dage ikke har fået den nødvendige
støtte, erklærer DG inden 15 dage nomineringskomiteens kandidat for DGN.
Distriktet skal vælge DGN tidligst 36 måneder, men senest 24 måneder før tiltrædelse.
Valget af DGN til DGE for det efterfølgende Rotaryår sker på den årlige distriktskonference.
 

Valg af delegeret til Council on Legislation, COL (RI’s lovgivende forsamling) og til Council on Resolution, COR

Se nærmere om COL og COR i afsnittet “Uddrag af RI’s vedtægter og grundlov med relevans
for distriktet”. 
Klubberne i hvert distrikt vælger én delegeret samt en suppleant til at repræsentere
dem på COL og COR. Udvælgelsen foretages enten af en nomineringskomité eller
ved et valg på distriktskonferencen 2 år før COL. Klubberne tildeles stemmer efter antal
medlemmer: Op til og med 37 medlemmer 1 stemme, 38-62 medlemmer 2 stemmer, 63-87 medlemmer 3 stemmer, 88-112 medlemmer 4 stemmer, 113-137 medlemmer 5 stemmer, 138-162 medlemmer 6 stemmer, 163-187 medlemmer 7 stemmer, 188-212 medlemmer 8 stemmer osv.
For at være kvalificeret som kandidat til COL og CORskal den pågældende på valgtidspunktet
have fungeret en hel periode som distriktsguvernør og stadig være medlem (bortset fra honorært medlem) af en Rotaryklub i distriktet.