Firmamedlemskab i en Rotary Klub

Der er nu åbnet mulighed for, at en Rotary Klub kan optage medlemmer fra en virksomhed (forretning, non profit organisation eller offentlig virksomhed (kommunal -, regional- eller statslig myndighed). Medlemskabet er fortsat et personligt medlemskab.

Ved at udnytte denne mulighed, er det muligt at

 

  • øge antallet af klubmedlemmer,
  • udvide netværket,
  • øge synligheden i lokalsamfundet,
  • styrke tilstedeværelsen af ressourcer til serviceydelser i lokalsamfundet og
  • styrke mulighederne for at etablere projekter.

 

Opfordring til at blive corporate medlem kræver, at klubben er attraktivt for det potentielle medlem. Forventningerne, herunder den gavnlige virkning af medlemsskabet, skal beskrives i klubbens vedtægter.

Der kan på nuværende tidspunkt oprettes 2 former for medlemskab.

 

Model A. Én person (indehaver, direktør eller medlem af ledelsen/direktionen), fra organisationen/selskabet optages som medlem og der betales fuldt kontingent til klubben, distriktet og Rotary Internationale (RI).

Herudover kan tilknyttes 1-3 alternative personer (kompagnon, direktør/1 person fra ledelsen eller eventuelt medhjælpende hustru), der kan erstatte medlemmet som deltager i klubbens møder – antallet skrives ind i vedtægterne. Der betales ikke kontingent for disse medlemmer og de optages ikke på medlemslisten til RI.

 

 

Model B. Indtil flere personer (typisk 3-5, men antallet skal fremgå af det afsnit, der skal indføjes i klubbens vedtægter) kan optages som corporate medlemmer. De kan alle deltage i klubbens møder på samme tid. Alle er fuldgyldige medlemmer af klubben og er optaget på medlemslisten til RI.

 

 

Nedenfor er i skemaform anført en række spørgsmål og svar. For yderligere uddybning henvises til RI’s notat om firmamedlemsskab.

 

 

Spørgsmål

Model A

Model B

Hvem betaler for medlems- skabet?

Medlemmets arbejdsgiver. Der opkræves ikke kontingent for de alternative medlemmer?

Medlemmernes arbejdsgiver betaler en fast pris for medlemmerne, der alle kan deltage i klubbens møder.

Hvem er optaget i klubbens medlemsdatabase?

Det primære medlem. Den pågældendes medtages på medlemslisten til RI. De alternative medlemmer fremgår ikke af de officielle lister – ej heller RI´s lister.

Alle kontingenter og omkostninger er inkluderet i den faste pris, hvor alle er fuldgyldige medlemmer af klubben og fremgår af medlemslisten til RI.

Hvordan vælges et primært medlem?

Det er forskelligt. Nogle klubber bruger de normale optagelsesbestemmelser. Andre har fastsat at medlemmet skal arbejde for en bestemt organisation, som

klubben har en aftale med.

Alle medlemmer underkastes sædvanlig godkendelses- procedure og vil være omfattet af den faste pris.

Hvilke fordele er der ved den valgte model?

Det primære medlem behøver ikke at deltage i alle møde – kan i givet faldt erstattes af et alternativt medlem.

Antallet af medlemmer øges signifikant og den faste pris forenkler medlemsbetalingen. Alle medlemmer opnår samme fordele.

 

Forskellen mellem et primært selskabsmedlem og et traditionelt medlem kan beskrives således:

 

 

Forhold, hvor der er forskel

Primært og alternativt

medlemsskab

Traditionelt medlemsskab

Hvordan vælges og godkendes medlemmet?

Medlemmer skal gennemgå samme optagelses- procedure som traditionelle medlemmer. Der kan vedtages særlige krav, som f.eks. at de skal arbejde for et selskab, som klubben af en aftale med.

De personer, der foreslås som medlemmer af Haslev Rotary Klub skal udvise en god karakter integritet og lederskab og som har et godt omdømme inden for deres virksomhed, profession og/eller lokalsamfund, og som e villige til aktivt at tjene andre i lokalsamfundet og/eller verdenssamfundet og som sætter høje etiske standarder som mål.

Må beklæde embeder?

Kun det medlem, der er anmeldt på medlemslisten til RI kan beklæde embeder i klubben – og for den sags skyld også i distriktet og RI. Alternative medlemmer kan ikke beklæde sådanne

embeder.

Ja, alle kan beklæde embeder, idet de er fuldgyldige medlemmer af klubben.

Forventes at følge de regler for

deltagelse i klubmøderne, der er gældende?

Bestemmes af klubben.

Bestemmes af klubben.

Opkrævning af kontingenter?

Afhænger af den valgte model. Ved model A betaler det primære medlem kontingent, hvis størrelse besluttes af klubben. Alternative medlemmer opkræves ikke kontingent, men kan ved deltagelse sammen med det primære medlem opkræves

for f.eks. forplejning.

Betaler fuldt kontingent til klub, distrikt og RI.

Tæller med i RI´s database og

dermed i medlemstaller?

Kun de, der er registreret som

medlemmer tæller med (ved

model A kun det primære medlem og ved model B alle de, der er registreret som

medlemmer).

Ja, alle.

Er stemmeberettiget

Kun de medlemmer, der er registreret som medlemmer på RI´s medlemsliste har

stemmeret.

Ja, alle.