Indsendt af Bent Christensen den 12.10.2023
Finale 2023

Om formiddagen fredag den 6. oktober 2023 var der livlig aktivitet i aulaen på Dragør Skole.
Ca. 200 sjetteklasses elever og deres lærere var samlet, for overvære fremlæggelsen af de 8 udvalgte projekter.

Skoleiværksætterkonkurrence 2023 – ”Fremtidens Dragør”

Skoleiværksætterprojektet er et samarbejde mellem Dragør Kommunes tre skoler og Dragør Rotary Klub. 

Rotary organisationen er et godt inspirationssted for iværksættere, og derfor har det været naturligt for Dragør Rotary Klub at engagere sig i projektet.

Der registreres årligt omkring 35.000 nye virksomheder i Danmark. På dette grundlag skønnes det, at ca. en tredjedel af alle på et tidspunkt vil stifte bekendtskab med ”professionelt iværksætteri”. Derfor har det ikke været vanskeligt at overbevise skolerne om, at det er en god ide at introducere eleverne til Iværksætteri.

I et konstruktivt samarbejde blev skoleiværksætterkonkurrencen iværksat i 2019.

Det var ikke så meget for konkurrencens skyld, men mere for at alle eleverne i mindre grupper og under trygge forhold kan opleve de udfordringer der er i forløbet fra problemformulering til omgivelsernes reaktion på-/accept af den færdigt formulerede ide til løsning.

Finale 2023

Om formiddagen fredag den 6. oktober 2023 var der livlig aktivitet i aulaen på Dragør Skole. Ca. 200 sjetteklasses elever og deres lærere var samlet, for overvære fremlæggelsen af de 8 udvalgte projekter.

Hver af de otte 6. klasser i kommunens tre skoler var primo september startet ud med ca. 5 forskellige projekter, og blandt disse blev der ved de ”klasseinterne” semifinaler, der blev afholdt den 29. september, udvalgt det ”finaleprojekt” klassen i fællesskab ville arbejde videre med.

Det var disse 8 finaleprojekter det handlede om denne fredag formiddag.

En kort beskrivelse af de 8 finaleprojekter om ”Fremtidens Dragør”

6C Nordstrandskolen: ”Roberta” Den skraldsamlende robot ”Roberta” skal holde rent i Dragør. Gennem afpassede fysiske dimensioner, arbejdshastighed og driftstidspunkter kan det blive uden større gener for kommunens beboere. Gruppen mener ikke, at renholdningsrobotter vil betyde, at borgenes opmærksomhed på korrekt bortskaffelse af affald vil blive mindre.

6A Store Magleby Skole: ”Mødested for unge i Krudthuset” Krudthuset på Krudttårnsvej åbnes for de ældre aldersklasser udenfor ungdomsklubbens normale åbningstid. Den udvidede åbningstid, som for eksempel kan bruges til ”lektie cafe”, værested for unge og eventuelt hyggeaftener for alle med underholdning fra Musikskolen, lokale kunstnere og Billedkunstskolen. Der kunne startes op med to aftenarrangementer om året. Overslagsmæssigt vil udgifterne til den øgede åbningstid være begrænset. Gevinsten vil efter gruppens mening være en reduktion af hærværk på skolerne i kommunen.

6A Dragør Skole: ”Skraldespande med detektor”. Det forekommer, at skraldespandene i Dragør ved ”periodisk tømning” som i dag, bliver overfyldte nogen steder medens der andre steder er rigtig god plads i spandene. For at afpasse tømning efter behov udstyres skraldespandene med en ”Micro-bit detektor”, som via internettet automatisk bestiller tømning, når spanden er 70 % fyldt.  Skraldespandskonstruktionen tænkes udviklet med en lågkonstruktion der kan komprimere affaldet. Der blev præsenteret en 3D printet model af skraldespand. Gruppen havde gennemført undersøgelser af hvordan mængden af plastaffald har og vil udvikle sig.

6D Nordstrandskolen: ”Dragør Havnebad” Inspireret af havnebadene i Københavns havn foreslår gruppe et havnebad i den tidligere færgehavn. Her er vanddybde egnet til vinterbadning og derudover stor nok til at tage et hovedspring.  Sikkerhed og brugervenlighed tænkes som i Københavns eksisterende havnebade. Der blev præsenteret en fin model og en opstilling over økonomi med anlægsudgifter og forslag til brugerbetaling. Fra dommerbordet blev det foreslået at starte med en ”Skrabet udgave”. Og på spørgsmålet om ”Dragør Søbad” skal bevares, svarede gruppen ”ja”.

6B Store Magleby Skole: ”Den talende skraldespand” Skraldespande der takker for skraldet findes allerede blandt andet i Randers, Helsingør, Gentofte, Ringkøbing, Aalborg og Horsens. De talende skraldespande i Dragør skal udformes således, at de passer til miljøet for eksempel i skoven og i det gamle Dragør. Formålet er, at få flere til at smide affaldet i skraldespande og ikke i naturen

6B Dragør Skole ”METAGO” METAGO står for transport med Metanol som brændstof Der er behov for at antallet af forurenende køretøjer nedbringes. Opladning af elbiler tager tid, og derfor foreslås det at etablere en Metanolfabrik med direkte rørforbindelse til tankningssted.  Fabrikation af - og forurening fra Metanol blev gennemgået, og 3D computertegninger af anlæg præsenteret. For at fremme interessen for at anvende Metanol som drivmiddel foreslår gruppen en rabatgivende App med navnet METAGO. Dommerbordet mente, at Metanol kunne være et udmærket konkurrent/alternativ til el, men var måske knapt så begejstret for metanolfabrikkens placering i ”Grushullerne” ved siden af rensningsanlægget

6E Nordstrandskolen: ”PANTYS” ”Pantys” er navnet på flaskepantmaskine opstillet på skolerne.  Behovet opstår fordi den tomme emballage fra de drikkevarer, som de ældste klassetrin indkøber fordi de har tilladelse til at forlade skolen, henligger i lang tid inden den i uhygiejnisk/klam tilstand (måske) bringes til en ekstern flaskepantmaskine. Åbningstiden for ”PANTYS” begrænses, så det alene bliver attraktiv for skolens elever. Et supermarked i byen har udtrykt interesse for, at være med til at finansiere løsningen - mod reklamerettigheder, og en markedsundersøgelse blandt 7-9 klasseeleverne viser god interesse.  Overskuddet fra ”PANTYS” tænkes doneret til velgørenhed eller ”Mellemrummets børn”

6C Store Magleby Skole: ”Bedre busstoppesteder”. I Dragør opholder man sig i forholdsvis lang tid ved/i et busstoppested. For at fremme den kollektive trafik skal stoppestederne derfor være et komfortable sted at opholde sig. Stoppestederne skal opbygges i miljøvenlige materialer der er nemme at vedligeholde, og gerne med et afskærmet sted til rygere.  Graffiti kan modvirkes, ved at lade professionelle graffitimalere udsmykke stoppestederne Bedre belysning, angivelse af bustider, højtaleranlæg og telefonopladning kan drives af energi fra solceller. Som en overbevisende argumentation havde gruppen lavet en fin lille video, som viser de problemer man møder i stoppestederne.

 

Dommerpanelets bedømmelsen.

Der sad tre kompetente dommere ved det grønne dommerbord, nemlig en borgmester og to iværksættere fra Dragør.

KENNETH GØTTERUP Borgmester i Dragør Kommune

MARIA NIELSEN Guldsmed i Barbara Maria

BRIAN ESPERSEN Restauratør Café Espersen

Det var ikke så nemt for dommerpanelet at rang ordne de 8 klassepræstationer, der alle var ret overbevisende Derfor tog voteringen et godt stykke tid. Det gav de spændte elever mulighed for at slappe lidt af efter flotte præstationer, at ”komme i gården” og at være tilbage på deres pladser på det aftalte tidspunkt.

Dommerne annoncerede følgende rækkefølge og udleverede diplomer og pengepræmier til ”klassekassen”

3. præmie: 6A Dragør Skole: ”Skraldespande med detektor”.

2. præmie: 6B Dragør Skole ”Metanoltank”

1. præmie: 6D Nordstrandskolen: ”Havnebad i Færgehavnen”, som dermed får sit navn indgraveret i vandrepokalen, og retten til at opbevare den indtil næste skoleiværksætterprojekt er afgjort.

Dommerne oplyste samstemmende, at det havde være meget vanskeligt at vælge imellem de 8 løsninger, der alle var meget kreative, godt gennemarbejdede og flot præsenterede.

Der var også en præmie til alle de deltagende 6.klasseselever – en tur i svømmehallen. Det vakte stor begejstring i salen.

I forbindelse med dommerpanelets bedømmelse skal den huskes, at enhver iværksætterkonkurrence er en leg, der ikke viser om ideen kan lykkes i virkeligheden. FOR DET KAN KUN VIRKELIGHEDEN

 

TAK til alle de deltagende elever og lærere, der så engageret medvirkede i iværksætterprojektet og gjorde det spændende og lærerigt

Tak til Line Daugbjerg som med sikker ledelse har holdt den praktiske gennemførelse af iværksætterprojektet på skinner, og ikke mindst til Henrik Marseen som har udarbejdet ”Projektmanual til lærere” og ”Informationsplakat”, som kan anvendes i forbindelse med gennemførelse af kommende iværksætterprojekter.