Rotarybegreber

Alumni 

Tidligere deltagere i Rotary Foundations programmer.

Arkiv, Rotary 

Se Rotary Danmarks Landsarkiv og Bibliotek.

Assembly

Den engelske betegnelse for instruktionsmøde på internationalt plan for indkommende guvernører og på distriktsplan særligt for  indkommende klubpræsidenter og -sekretærer. Se nærmere under Instruktionsmøder.

Bibliotek, Rotary 

Se Rotary Danmarks Landsarkiv og Bibliotek.

Convention

Rotary Internationals årlige generalforsamling. Se nærmere i  afsnittet Rotary International.

Council on Legislation

Rotarys lovgivende forsamling, der afholdes hvert 3. år. Se  nærmere i afsnittet Rotary International.

Counsellor

Inden for ungdomsudvekslingen er det på distriktsplan den person, der assisterer klubberne og på klubplan er det den person, der  tager sig af klubbens udvekslingsstudenter.

Directory, Official

Oversigt over samtlige Rotaryklubber i verden. Udkommer hvert år.  Hver klub (sekretæren) modtager 1 gratis eksemplar. Yderligere  eksemplarer kan købes hos kontoret i Zürich.

Distriktskonference

Distriktets årlige møde. Hver klub bør være repræsenteret, normalt  ved præsident og sekretær, men alle rotarianere er velkomne. Det  anbefales, at præsident og sekretær får deres deltagerudgifter  dækket af deres klub. Se i øvrigt nærmere i afsnittet Rotary  International.

Europa/Afrikakontoret i Zürich

RI’s regionale kontor til betjening i økonomiske og andre områder af bl.a. de danske Rotaryklubber. Se nærmere i afsnittene Adresser  og Rotary International. Bemærk, at der er oprettet et telefonnummer, der går direkte til  den nordiske afdeling af kontoret.

Instruktionsmøde

Det årlige møde for de indkommende klubbestyrelser. Præsident og sekretær har pligt til at møde, og det anbefales, at de får deres  deltagerudgifter dækket af deres klub. Se i øvrigt nærmere i  afsnittet Rotary International.

Institute, Rotary

Se Rotary Zone Institute. Der kan også afholdes sådanne institutes på distriktsplan for klubbernes ledelser.

Manual of Procedure

Oversigt over alle gældende love, vedtægter og andre bestemmelser.  Udkommer hvert 3. år efter Council on Legislation (se dette).  Hver klub modtager 1 eksemplar gratis. Yderligere eksemplarer  kan købes hos kontoret i Zürich. Foreligger på engelsk, svensk, tysk og mange andre sprog.

PETS – President Elect Training Seminar

Årligt møde for indkommende præsidenter, hvor den nominerede guvernør gennemgår det kommende Rotaryårs programpunkter og de områder, der bør vægtes. Indkommende præsidenter har pligt til at møde.

Regional konference

Se Rotary Zone Institute.

Rotary Danmarks Hjælpefond

En fond, hvis formål er at yde støtte til sociale, kulturelle og  andre samfundsgavnlige opgaver i Danmark og i udlandet. Se  nærmere i afsnittet Rotary i Danmark.

Rotary Danmarks Landsarkiv og Bibliotek

Hører nu under Statens Arkiver
Erhvervsarkivet
Vester Alle 12, 8000 Aarhus C
Se nærmere i afsnittet Rotary i  Danmark.

Rotary Danmarks Sekretariat

Fælles sekretariat for de danske Rotarydistrikter. Ledes af landssekretær Lone Bang Christensen. Sekretariatets fulde navn: Rotary Danmarks Sekretariat.

Rotary Danmarks Ungdomsudveksling

Udveksling af unge mellem Danmark og udlandet, enten i form af  ungdomslejre eller udveksling af enkeltpersoner. Se nærmere under Rotary Danmarks Ungdomsudveksling i afsnittet Rotary i Danmark.

Rotarys farver

Rotary Azure:    C99 M47 Y0 K0
Rotary Sky Blue:    C96 M0 Y6 K0
Rotary Royal Blue:    C100 M80 Y9 K2
Rotary Gold:    C0 M26 Y100 K0
Der henvises iøvrigt til ”Voice and Visual Guidelines for Rotarians”, som kan downloades fra rotary.org.

Rotary Foundation Academic Year

Akademisk udveksling af unge fra 18 år på min. bachelorniveau. Der kan søges om stipendier under 2 former: Ambassadorial Scholarship eller Rotary World Peace Fellowship. Se nærmere under afsnittet Rotary Foundation programmer, Uddannelsesprogrammer. (Tillige under Rotary Georgia Student Programmet). 

Rotary Norden

Det fælles nordiske Rotarytidsskrift, som udsendes til alle  nordiske rotarianere. Abonnementsprisen er inkluderet i det  danske kontingent. 
Ekstra abonnementer (fx til honorære medlemmer) kan bestilles  hos Landssekretariatet; mest praktisk samtidig med indsendelse af  halvårsrapporten. 
Se i øvrigt nærmere i afsnittet Rotary i Norden.

Rotary Zone Institute

Afholdes i de forskellige Rotaryzoner, for Danmarks  vedkommende zone 18. Formålet er at give deltagerne de nyeste informationer om  programmer og administrative forhold både på internationalt og på regionalt plan. Konferencen er ikke lovgivende, men den kan vedtage  resolutioner.

Zoner

Rotaryverdenen er delt op i 34 zoner med omtrent lige mange rotarianere i hver (ca. 33.000).
Danmark er placeret i zone 18 der består af:

    Danmark, incl. Grønland og Færøerne
    Norge
    Sverige (distrikt 2360 og 2390)
    Island
    Litauen   
    Polen
        
Hver zone vælger hvert andet år et medlem af The Board (hovedbestyrelsen).