Rotarys lovgivende forsamling

Rotarys lovgivende forsamling
v/ PDG Henning Damtoft Pedersen

Council on LegislationHenningEn verdensomspændende organisation som Rotary arbejder selvfølgelig ud fra et lovgrundlag. Uddrag af disse love finder vi i medlemsbogen på de gule sider. Det samlede lovgrundlag findes i en officiel engelsk udgave ”Manual of Procedure”, som udkommer i en revideret og opdateret udgave efter hvert møde i Rotary Internationals lovgivende forsamling.

Resolutioner og lovforslag

Rotarys lovgivende forsamling arbejder med både såkaldte resolutioner og egentlige lovforslag. Resolutioner hvert år, og lovforslag hvert tredje år.

 

Således blev der i efteråret 2018 til de delegerede i alle distrikter WW udsendt i alt 55 resolutioner til drøftelse og bedømmelse. Et lille uddrag skal her omtales.

 

Resolutioner

Vedtagne resolutioner kan jo, måske ofte mere end egentlige lovforslag, være med til at pege på en vej, som Rotary internationalt ses bevæge sig henad.
 

Således er der fx en resolution, der foreslår (fra Japan), at hvert Rotarymøde skal indledes med, at man i fællesskab udtrykker den såkaldte ”4 punkts prøve” for på den måde at minde om og understrege et fælles værdigrundlag. Resolutionen blev vedtaget, forstået således, at The Board, RI’s bestyrelse, bør tage dette punkt op til drøftelse, måske mhp et egentligt lovforslag senere. Det er altså ikke vedtaget som en handling endnu, alle klubber efterfølgende skal udføre.

 

Et andet forslag var, (fra Australien), at man i alle klubber for hvert medlem skulle opgøre alle ”frivillige timer” anvendt på forskelligt hjælpearbejde. Også vedtaget til behandling af The Board.

 

Et forslag var også, (fra Brasilien), at man skulle inddrage ROTEX (en formel organisering af tidligere udvekslingsstudenter) som en del af Rotarys struktur. Et område, der jo især er aktuelt for os i D-1480, hvor vi netop arbejder med at bygge sådan en organisation op. Dette forslag blev nedstemt og vil således ikke ad denne vej blive drøftet yderligere i RI.

 

Et resolutionsforslag omfattede, hvad der evt. skal kunne erstatte poliokampagnen, når sygdommen måtte værre udryddet. Her var et forslag, (fra USA), at det kunne være Alzheimers sygdom eller demens som sådan, man kunne fokusere på. Det blev imidlertid nedstemt med et stort flertal.

 

Det sidste, der skal nævnes her, var et resolutionsforslag, der udtrykte, at Rotary skulle beskæftige sig med området ”miljøbeskyttelse” og så handle derudfra. (Fra Spanien). Et forslag af lidt mere politisk art, som nok kan give en større debat. Også sådan rent definitionsmæssigt. Det blev vedtaget, så det vil givet blive drøftet af RI og måske senere blive udmøntet i et egentligt lovforslag.

 

Samtlige COR-forslag og stemmetal kan ses på følgende link:

https://my.rotary.org/en/cor/vote

 

                     

Lovforslag

Forsamling- til behandling på det kommende møde i Chicago april 2019.

 

Der er denne gang indsendt 115 lovforslag til behandling på COL i 2019.

Af dem fremhæves herunder et par stykker, der nok skal kunne give en interessant debat på mødet i april.

 

Et australsk forslag går fx ud på:
Krav om regelmæssig indberetning af ”frivillige timer” (volunteer hours) anvendt på klubbens serviceprojekter i stedet for regelmæssig indberetning af medlemstilstedeværelse ved møderne.

Det er jo nok en tradition, der især tager udgangspunkt i klubber, der er meget udadvendte i det daglige arbejde i nærsamfundet, ja, eventuelt også i projekter som fx Polio+ kampagnen.

Et par japanske forslag går ud på, at man ønsker:
At fjerne bestemmelsen, der tillader fleksibilitet i møder og tilstedeværelse
- og
At foreskrive, at klubber skal mødes mindst 40 gange om året

Det vil gøre op med den fleksibilitet, der blev tilladt i klubberne ved COL mødet i 2016, hvor det blev besluttet, at klubber som minimum skal afvikle to møder pr. måned

Et indisk forslag går ud på:
At hvert medlem af en klub i et distrikt skal kunne stemme direkte pr. mail på en guvernør nominee-kandidat.

Forslaget motiveres med, at det så ville være en mere demokratisk handling, hvor alle medlemmer i et distrikt får mulighed for at øve indflydelse på, hvem der skal være den næste guvernør i rækken i et distrikt.

Et indisk forslag er også:
Aldersbestemt fritagelse for betaling af RI kontingent.

Her foreslås det, at Rotarianere på 65 år eller ældre, som har været medlemmer i mindst 30 år, kan vælge at blive undtaget for betaling af kontingent til Rotary International.

Vi – de fem danske COL-delegerede – mener, at det er et forslag, der næppe har gang på jord med den alderssammensætning, Rotary WW har!

Samtlige COL-forslag med kommentarer og motivationer for forslagene kan ses under linket:

https://my.rotary.org/en/exchange-ideas/events/council-legislation

Se højre kolonne.
Tryk: 2019 poposed legislation

Faktaboks
Generelt arbejder Rotary Internationals lovgivende forsamling inden for to områder:

1. COL, Council on Legislation, der beskæftiger sig med lovgivningsarbejde. Dvs. behandler – hvert tredje år ved møde i Chicago – lovforslag fra klubber over hele verden og The Board of Directors. Rotary Internationals daglige ledelse.
 

2. COR, Council on Resolution, (samme persongruppe som COL), der behandler og stemmer om resolutioner fra klubber WW. En resolution er en ”opfordring” til The Board om at drøfte en bestemt sag eller et bestemt område med relevans for Rotary. Evt. med henblik på udformningen af et senere lovforslag til behandling af COL. COR behandler hvert år fra 15.okt. til 15. nov. sådanne resolutioner. Der stemmes elektronisk af den enkelte delegerede.

 

Hvert distrikt har én delegeret, der tidligere skal have været distriktsguvernør, og den lovgivende forsamling består således p.t. af ca. 532 delegerede fra hele verden.
 

 

SkriverkarlSluttelig skal jeg gøre opmærksom på, at deadline for indsendelse af forslag til resolutioner, der skal behandles af RI i efteråret 2019, er 30. juni 2019.

Et link til indsendelsesskema samt praktiske oplysninger vedr. proceduren omkring en resolutions udformning samt fremsendelse, findes under My Rotary på siden:

 

 

https://my.rotary.org/en/learning-reference/about-rotary/councils

Henning Damtoft Pedersen, PDG
Delegeret til COL og COR, Rotary International
Distrikt 1480.

Legislation