Gaver

 1. Rotary Danmarks Hjælpefond har etableret en mulighed for at medlemmer og andre interesserede kan opnå fradrag i den skattepligtige indkomst for gaver til velgørende formål givet gennem Rotary klubber. Fonden har derfor som en service for klubberne etableret en ordning, der kan tilgodese det konstaterede behov. De nærmere regler fremgår af efterfølgende direktiv.

  Det pålægges klubben, når beslutning er truffet om at starte et konkret navngivet projekt, da at søge projektet godkendt som "støtteberettiget" hos Rotary Danmarks Hjælpefond. Klubben forestår derefter indsamling af gaver fra medlemmer og andre interesserede. De indkomne beløb indbetales til fonden højst to gange årligt vedlagt en standarderklæring fra klubben om, at beløbet indbetales til fonden i henhold til reglerne om fradrag for gaver til velgørende formål - subsidiært en liste over giverne. Herefter har klubben "trækningsret" på det indbetalte beløb, forudsat det anvendes til det konkrete navngivne projekt.

  Førstegangsudbetalingen til projektet kan udløse støtte fra Rotary Danmarks Hjælpefond (normalt max. 1:1).

  Rotary Danmarks Hjælpefond vurderer om forelagte klubprojekter opfylder de betingelser, som fonden skal overholde i henhold til bemyndigelsen til at modtage skattefradragsberettigede gaver.

  Fonden fører oversigt over sådanne konkrete navngivne projekter bl.a. visende de indbetalte og evt. hævede beløb, samt den til enhver tid værende saldo, men beløbene indsættes ikke på en særskilt konto. Evt. renter af indestående hos Rotary Danmarks Hjælpefond tilfalder fonden.

  Klubben kan opnå støtte fra fonden ved første udbetaling. Efterfølgende udbetalinger til samme projekt udløser normalt ikke tilskud fra fonden.

  Udnyttelse af indeståender til " konkrete navngivne projekter" vil være åremålsbestemt til 3 år, regnet fra 1. juli i det år, der følger umiddelbart efter første indbetalings år. Eventuel restsaldo efter de 3 år indgår i Rotary Danmarks Hjælpefond's disponible egenkapital til forskriftsmæssig anvendelse til andre klubprojekter.

  Indbetaler en klub flere midler end der bliver behov for til det konkrete navngivne projekt, kan Rotary Danmarks Hjælpefond tillade, at det overskydende beløb anvendes til et andet af fonden godkendt klubprojekt fra samme klub. I så fald kan beløbet udløse støtte fra fonden.

  Ethvert beløb indtil kr. 15.900, - (2018) - er fradragsberettiget.

  Vejledning/oplysninger vedrørende direktivets brug (intentioner) kan indhentes hos respektive distriktsrepræsentanter i Rotary Danmarks Hjælpefond. Adresser findes også i Rotary Danmarks Medlemsbog (se side 6 i de gule sider).